ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) e254
2  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา e217
3  โรงเรียนฉิมพลีมา e225
4  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา e25
5  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน e13
6  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา e21
7  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง e65
8  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน e77
9  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า e07
10  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ e32
11  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง e49
12  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน e26
13  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา e93
14  โรงเรียนบุปผาราม e92
15  โรงเรียนบ้านกลาง e103
16  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง e237
17  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น e265
18  โรงเรียนบ้านกุดจอก e269
19  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ e271
20  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง e257
21  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) e86
22  โรงเรียนบ้านกุดแคน e188
23  โรงเรียนบ้านกุดแดง e250
24  โรงเรียนบ้านกุดโคลน e275
25  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ e117
26  โรงเรียนบ้านก่าน e122
27  โรงเรียนบ้านขามป้อม e85
28  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน e193
29  โรงเรียนบ้านคลองบอน e177
30  โรงเรียนบ้านคอนสาร e41
31  โรงเรียนบ้านจมื่น e113
32  โรงเรียนบ้านฉนวน e19
33  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) e84
34  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก e124
35  โรงเรียนบ้านดงกลาง e167
36  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน e142
37  โรงเรียนบ้านดงบัง e168
38  โรงเรียนบ้านดงเมย e248
39  โรงเรียนบ้านดงใต้ e42
40  โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า e71
41  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย e202
42  โรงเรียนบ้านดอนจำปา e224
43  โรงเรียนบ้านดอนดู่ e198
44  โรงเรียนบ้านดอนหัน e104
45  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ e210
46  โรงเรียนบ้านดอนอุดม e48
47  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง e199
48  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก e252
49  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน e239
50  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ e130
51  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ e08
52  โรงเรียนบ้านตลุกหิน e139
53  โรงเรียนบ้านตะเสะ e59
54  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง e241
55  โรงเรียนบ้านถนนกลาง e204
56  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง e100
57  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ e111
58  โรงเรียนบ้านทุ่งกอ e63
59  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง e160
60  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ e176
61  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) e161
62  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี e83
63  โรงเรียนบ้านท่าข่อย e54
64  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา e95
65  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน e159
66  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน e34
67  โรงเรียนบ้านท่าศาลา e175
68  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ e184
69  โรงเรียนบ้านธาตุ e221
70  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง e135
71  โรงเรียนบ้านนาดี e206
72  โรงเรียนบ้านนาบัว e174
73  โรงเรียนบ้านนายม e196
74  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน e44
75  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ e91
76  โรงเรียนบ้านนาสีดา e80
77  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) e255
78  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) e119
79  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด e251
80  โรงเรียนบ้านนาเกาะ e165
81  โรงเรียนบ้านนาแก e118
82  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) e76
83  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ e182
84  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว e169
85  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด e164
86  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น e179
87  โรงเรียนบ้านบกหัก e62
88  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) e05
89  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง e75
90  โรงเรียนบ้านบ้าหวี e60
91  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด e171
92  โรงเรียนบ้านปากปรน e61
93  โรงเรียนบ้านปางผักหม e66
94  โรงเรียนบ้านป่าว่าน e50
95  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค e235
96  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา e105
97  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร e266
98  โรงเรียนบ้านพีพวย e102
99  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) e229
100  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง e123
101  โรงเรียนบ้านมอญ e197
102  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ e247
103  โรงเรียนบ้านม่วง e43
104  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา e145
105  โรงเรียนบ้านระหัด e94
106  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) e232
107  โรงเรียนบ้านวังม่วง e11
108  โรงเรียนบ้านวังหิน e211
109  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ e74
110  โรงเรียนบ้านสระแต้ e156
111  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย e238
112  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ e194
113  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) e12
114  โรงเรียนบ้านสารจอด e79
115  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า e81
116  โรงเรียนบ้านสีปลาด e243
117  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) e09
118  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) e72
119  โรงเรียนบ้านหนองกุง e222
120  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ e220
121  โรงเรียนบ้านหนองขาม e155
122  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) e260
123  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) e78
124  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย e22
125  โรงเรียนบ้านหนองคัน e16
126  โรงเรียนบ้านหนองคู e190
127  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม e109
128  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม e259
129  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก e37
130  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) e223
131  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า e172
132  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) e209
133  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) e67
134  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม e230
135  โรงเรียนบ้านหนองปลา e15
136  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ e141
137  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง e242
138  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด e195
139  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน e30
140  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง e148
141  โรงเรียนบ้านหนองรวก e138
142  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง e270
143  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ e131
144  โรงเรียนบ้านหนองสามขา e152
145  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก e231
146  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง e146
147  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย e162
148  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด e46
149  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก e191
150  โรงเรียนบ้านหนองเรือ e29
151  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน e132
152  โรงเรียนบ้านหนองแซง e18
153  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก e101
154  โรงเรียนบ้านหนองแต้ e97
155  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา e04
156  โรงเรียนบ้านหนองแฝก e208
157  โรงเรียนบ้านหนองแวง e24
158  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) e126
159  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา e128
160  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ e147
161  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม e96
162  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ e73
163  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม e35
164  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ e240
165  โรงเรียนบ้านหนองไฮ e144
166  โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า e186
167  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา e88
168  โรงเรียนบ้านหลุบคา e137
169  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย e212
170  โรงเรียนบ้านหว้าทอง e227
171  โรงเรียนบ้านหัวหนอง e246
172  โรงเรียนบ้านหัวโสก e106
173  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี e112
174  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย e181
175  โรงเรียนบ้านหินลาด e207
176  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา e200
177  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง e273
178  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง e261
179  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ e10
180  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว e45
181  โรงเรียนบ้านห้วยไห e185
182  โรงเรียนบ้านห้างสูง e245
183  โรงเรียนบ้านอิงโค้ง e51
184  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล e121
185  โรงเรียนบ้านเขวา e99
186  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ e120
187  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) e68
188  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) e06
189  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา e02
190  โรงเรียนบ้านเมืองคง e20
191  โรงเรียนบ้านเรือ e228
192  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม e143
193  โรงเรียนบ้านเวียงพาน e52
194  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน e203
195  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า e40
196  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) e17
197  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ e36
198  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ e114
199  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) e226
200  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง e23
201  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ e53
202  โรงเรียนบ้านโคกกุง e31
203  โรงเรียนบ้านโคกงาม e149
204  โรงเรียนบ้านโคกนกทา e183
205  โรงเรียนบ้านโคกรัก e64
206  โรงเรียนบ้านโคกล่าม e151
207  โรงเรียนบ้านโคกสง่า e89
208  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา e234
209  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา e129
210  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน e150
211  โรงเรียนบ้านโจดกลาง e170
212  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร e87
213  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า e189
214  โรงเรียนบ้านโนนข่า e253
215  โรงเรียนบ้านโนนคูณ e47
216  โรงเรียนบ้านโนนคูณ e157
217  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) e192
218  โรงเรียนบ้านโนนงาม e249
219  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว e110
220  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม e140
221  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ e233
222  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง e256
223  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) e116
224  โรงเรียนบ้านโนนทอง e108
225  โรงเรียนบ้านโนนลาน(1) e263
226  โรงเรียนบ้านโนนสง่า e173
227  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด e213
228  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อ) e136
229  โรงเรียนบ้านโนนสาทร e14
230  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ e272
231  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ e267
232  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา e180
233  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง e70
234  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ e264
235  โรงเรียนบ้านโนนเขวา e03
236  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม e163
237  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล e98
238  โรงเรียนบ้านโนนโจด e178
239  โรงเรียนบ้านโปร่ง e38
240  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ e154
241  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ e244
242  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) e82
243  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม e166
244  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม e127
245  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา e107
246  โรงเรียนภูมิวิทยา e215
247  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี e262
248  โรงเรียนวัดควนวิไล e55
249  โรงเรียนวัดปากปรน e57
250  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม e115
251  โรงเรียนวัดหนองสมาน e58
252  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ e33
253  โรงเรียนศาลาสามัคคี e01
254  โรงเรียนสระโพนทอง e90
255  โรงเรียนสามสวนวิทยา e28
256  โรงเรียนหนองพอกกองศรี e133
257  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ e205
258  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น e125
259  โรงเรียนหนองเบนประภากร e258
260  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี e236
261  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ e39
262  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี e134
263  โรงเรียนหัวนานคร e201
264  โรงเรียนหาดสำราญ e56
265  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล e187
266  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) e274
267  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา e69
268  โรงเรียนเนรมิตศึกษา e216
269  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง e219
270  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี e268
271  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา e153
272  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา e214
273  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร e158
274  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ e218
275  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา e27